Pripomienky

Pripomienky

Svoje podnety, návrhy, pripomienky, pochvaly, poďakovania píšte na email: pripomienky@sadza.sk.

Čoskoro Vás budeme kontaktovať so stanoviskom.

V prípade, že chcete podať oficiálnu sťažnosť podľa zákona NR SR č. 9/2010 O sťažnostiach v znení neskorších predpisov, tá musí obsahovať:

  • ● meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby sťažovateľa a jeho podpis,
  • ● v prípade právnickej osoby názov, sídlo a meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať,
  • ● sťažnosť musí byť potvrdená podpisom.