Otázky a odpovede

Otázky a odpovede

SAD Žilina pravidelne komunikuje so svojimi zákazníkmi prostredníctvom e-mailu pripomienky@sadza.sk. Vzhľadom k tomu, že viacero otázok smerovalo k problematike dopravných kariet, rozširujeme našu sekciu „Otázky a odpovede“ i o túto problematiku.

Čo potrebujem na vybavenie jednotlivých preukazov a dopravných kariet? Koľko ma to bude stáť?

Všeobecne:
Pri výdaji preukazu a dopravnej karty je nutné vypísať žiadanku ( na našej stránke Tlačivá, dokumenty).
K vystaveniu dokladu na preukázanie veku je nutné priniesť aktuálnu fotografiu 2,5x3 cm.
Na dopravnú kartu si fotografiu môžete priniesť (oskenuje sa zdarma) alebo za poplatok 1 € Vás odfotia priamo v klientskom centre.

Preukaz - Preukázanie veku dieťaťa do 6 rokov
Potrebujete: preukaz totožnosti rodiča alebo zákonného zástupcu, rodný list a fotografiu dieťaťa
Poplatky: bezplatne

Preukaz - Preukázanie veku dieťaťa od 6 do 16 rokov
Potrebujete: preukaz totožnosti rodiča alebo zákonného zástupcu, rodný list a fotografiu dieťaťa. Od 15 roku veku sa dieťa preukáže svojim platným preukazom totožnosti.
Poplatky: manipulačný poplatok 0,70 €

Dopravná karta pre žiaka do 16 rokov
Potrebujete: preukaz totožnosti rodiča alebo zákonného zástupcu, rodný list a fotografiu dieťaťa. Od 15 roku veku sa dieťa preukáže svojim platným preukazom totožnosti.
Poplatky: 5,50 € (dopravná karta)

Dopravná karta pre žiaka, študenta do 26 rokov
Potrebujete: preukaz totožnosti, fotografiu, potvrdenie o návšteve školy
Poplatky: 5,50 € (dopravná karta)

Dopravná karta pre držiteľa preukazu ŤZP, ŤZP-S
Potrebujete: preukaz totožnosti, fotografiu, Rozhodnutie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny
Poplatky: 5,50 € (dopravná karta)

Dopravná karta pre občana od 62 do 70 rokov
Potrebujete: preukaz totožnosti, fotografiu
Poplatky: 5,50 € (dopravná karta)

Dopravná karta pre občana nad 70 rokov
Potrebujete: preukaz totožnosti, fotografiu
Poplatky: 5,50 € (dopravná karta)

Dopravná karta celá
Potrebujete: preukaz totožnosti, fotografiu
Poplatky: 5,50 € (dopravná karta)

Som dôchodca, mám 66 rokov. Môžem využiť nejaké zľavy pri cestovaní prímestskou dopravou?

Osoby staršie ako 62 rokov majú od 1.10.2020 nárok na zľavnené cestovné. Pre uplatnenie nároku na zľavnené cestovné je potrebné preukázať sa platným dokladom totožnosti alebo platným preukazom vydaným dopravcom, alebo iným dokladom, ktorý obsahuje jeho fotografiu, meno a priezvisko, dátum narodenia.

Aké lístky mám zakúpiť, keď cestujem s dvoma deťmi vo veku 4 a 5 rokov?

Deti do šiesteho roku veku sa prepravujú bezplatne. Ak vodič usúdi, že vek prepravovaného dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na osobitné cestovné, nie je možné určiť z jeho fyzického vzhľadu, dieťa sa musí preukázať dopravnou kartou vydanou dopravcom, preukazom dieťaťa na preukázanie veku dieťaťa alebo cestovným pasom dieťaťa atď.

Som študent univerzity a držiteľ ISIC karty. Môžem ju použiť pri cestovaní prímestskou dopravou a ako?

Študenti denného štúdia, držitelia ISIC kariet majú nárok na zľavnené cestovné. Ak je karta vydaná v systéme dopravcu, dá sa použiť ako elektronická peňaženka. Pri platbe v hotovosti sa ISIC použije na preukázanie nároku na osobitné cestovné.

Aké cestovné sa účtuje za prepravu dieťaťa umiestneného v detskom kočíku?

Deti do šiesteho roku veku sa prepravujú bezplatne. (Tarifa, Čl. 3.5.). Kočík sa prepravuje bezplatne.

Aký cestovný lístok sa účtuje za prepravu dieťaťa do 6 rokov a aké za dieťa do 16 rokov?

Kategória detí do 6 rokov sa prepravuje bezplatne. Kategória od 6 rokov do dovŕšenia 16. roku veku sa prepravuje za zľavnené cestovné podľa cenového výmeru. (Tarifa, Čl. 3.2.2.)

Ak vodič usúdi, že vek prepravovaného dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na zľavu zo základného cestovného, nie je možné určiť z jeho fyzického vzhľadu, prepravovanému dieťaťu nárok na zľavu vznikne iba vtedy, ak sa jeho vek nepochybne preukáže dokladom. Dokladom je preukaz s aktuálnou fotografiou, menom, priezviskom a dátumom narodenia, vydaný dopravcom vrátane Železničnej spoločnosti, inou všeobecne uznávanou organizáciou, prípadne úradom. Doklad sa vyžaduje u detí nad 12 rokov veku. Od 15 roku veku sa môže preukázať platným preukazom totožnosti.

Aké dopravné karty uznáva SAD Žilina, a.s. (ISIC, Euro 26...)?

SAD Žilina, a.s. uznáva karty vydávané dopravnými spoločnosťami SAD, strednými a vysokými školami a univerzitami. Karty Euro 26 neuznávame. (Tarifa, Čl. 3.2.3.2)

Ako mám cestovať so psom a aké prepravné za neho zaplatím?

Pes sa prepravuje

  1. v uzavretej schránke ako batožina. Ak presahuje rozmery 30x40x60 cm, účtuje sa dovozné vo výške 0,40 €.
  2. na krátkej vôdzke s náhubkom za dovozné. (Tarifa, Čl. 3.6.)

Môžem v autobuse prepravovať lyže alebo bicykel?

Je povolená preprava jedného páru lyží s palicami, účtuje sa dovozné vo výške 0,40 €. Preprava bicyklov je vylúčená. (Tarifa, Čl. 3.5.), okrem cyklobusov.

Na koho sa mám obrátiť s konkrétnou požiadavkou na zmenu CP?

Na konkrétny obecný úrad, ktorý je pre nás partnerom pri zmenách CP.

Na akú maximálnu sumu si môžem nabiť kredit na dopravnej karte cez eShop?

Maximálny kredit na dopravnej karte je 99 €.

Kedy bude pripísaný kredit na dopravnú kartu po dobití cez eShop?

Kredit je pripísaný do 3 hodín od dobitia, ak je použitá priama platba. Sú prípady, kedy môže byť kredit pripísaný neskôr a to len výnimočne pri spojoch, ktoré vychádzajú z oblastí, ktoré nie sú pokryté mobilným signálom a tým pádom sa informáciu o dobití karty nahrá do strojčeka až po pripojení strojčeka na mobilnú sieť. Takúto situácia sa môže stať pri rannom prvom spoji a z tohto dôvodu odporúčame cestujúcemu, aby mal vždy rezervu na dopravnej karte a dobíjal kartu s dostatočným predstihom.

Ako mám postupovať pri reklamácií plnenia dopravnej karty cez eShop?

Napísať na info@ubian.sk. Uviesť SRN karty, číslo objednávky, dátum platby, stručne opísať problém, ktorý nastal. Po prešetrení reklamácie Vám bude zaslané stanovisko do e-mailovej schránky.

Môžem pre dobitie karty prostredníctvom eShop-u použiť aj zopakovanie platobného príkazu z predchádzajúceho mesiaca?

Nie, každá objednávka má jedinečné číslo, ktoré slúži ako variabilný symbol pre párovanie platieb. Vaša platba by nebola spárovaná s objednávkou a táto by nemohla byť realizovaná.

Na koho sa mám obrátiť v prípade strát/nálezov ?

Ak sa v autobuse nájdu zabudnuté osobné veci cestujúcich, vodiči ich nasledujúci deň odovzdávajú na klientske centrum na autobusovej stanici. Preto ohľadom strát/nálezov kontaktujte príslušné klientske centrum na autobusovej stanici. Kontakt na klientske centrá https://www.sadza.sk/klientske-centra/ .