Cestovný lístok a jeho kontrola - Slovenská autobusová doprava Žilina

Aktuality

Cestovný lístok a jeho kontrola

03.02.2021 - Žilina, Martin, Čadca

V súčasnej dobe i napriek pandémii spoločnosť SAD Žilina prepravuje cestujúcich podľa platných cestovných poriadkov do cieľových miest. Cestujúci sa môže prepraviť z východiskovej zastávky do cieľovej zastávky, až po zakúpení cestovného lístka.

Čo je cestovný lístok?

Cestovný lístok je potvrdením uzatvorenia zmluvy o preprave osôb a potvrdením o zaplatení cestovného. Cestovný lístok v papierovej podobe obsahuje obchodné meno dopravcu, jeho identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, druh cestovného lístka, čas jeho platnosti, prevádzkový rozsah a sumu zaplateného cestovného. Cestovný lístok je veľmi dôležitým dokladom pri preprave.

Ako si zakúpiť cestovný lístok?

Naša spoločnosť v pravidelnej autobusovej preprave vydáva cestovné lístky na jednotlivú cestu – jednorazové cestovné.  Cestovné lístky na jednotlivú cestu  bez miestenky sa zakupujú ihneď po nástupe do vozidla u vodiča, v predpredaji sa nepredávajú. Výnimkou je cestovný lístok na cyklobus. V záujme plynulosti prepravy si cestujúci dopredu pripraví, pokiaľ je to možné, presnú čiastku k úhrade cestovného u vodiča. Pokiaľ tak neurobí a vodič autobusu nebude mať k dispozícii dostatočnú hotovosť na výdavok, na čo cestujúceho upozorní, a cestujúci bude trvať na preprave, je vodič povinný prevziať bankovku vyššej hodnoty s tým, že vydá cestujúcemu potvrdenku na sumu prevyšujúcu platenú hodnotu. Po predložení potvrdenky na adrese uvedenej v dolnej časti potvrdenky zákazník dostane výdavok, a to najskôr 24 hodín po vykonanej platbe v autobuse.

Pri platbe cestovného lístka v súčasnej dobe odporúčame platbu bezkontaktnou dopravnou kartou. Platba je rýchla, bez stresu ,či budem mať dostatočné množstvo peňazí a zároveň je bezpečná z hľadiska zdravia. Dopravnú kartu je možné naplniť trojakým spôsobom a to priamo u vodiča, v klientskom centre (vzhľadom na preventívne opatrenia sú klientske centrá zatvorené do odvolania, okrem Klientskeho centra AS Martin), v neposlednej rade cez internet, z pohodlia domova.

Aké druhy cestovného máme?

Cestovné lístky na jednotlivú cestu vydáva naša spoločnosť v dvoch modifikáciách, ako obyčajné a osobitné. Za obyčajné cestovné si môže zakúpiť cestovný lístok akákoľvek osoba, ktorá zaplatí v hotovosti, alebo prostredníctvom dopravnej karty (bezkontaktne). Právo na osobitné cestovné vo výške ustanovenej tarifou majú cestujúci v zmysle cenníka cestovného a tarify našej spoločnosti. Cestovný lístok s osobitným cestovným sa považuje za platný len v spojení s platným preukazom na osobitné cestovné. Právo na osobitné cestovné preukazuje cestujúci vodičovi preukazom na to určeným. Tento preukaz musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, fotografiu a pri žiakoch/študentoch aj prolongačnú známku (dopravná karta vydaná dopravcom, ISIC, ISIC/Euro26). V prípade pochybností o vzniku nároku na zľavu cestovného, je naša spoločnosť, alebo oprávnený zamestnanec našej spoločnosti požadovať od cestujúceho ďalšie doklady na preukázanie nároku na zľavu. Jednosmerný cestovný lístok, vydaný bez uvedenia mena, je po nastúpení do vozidla neprenosný. Cestujúci nie je oprávnený po nastúpení do autobusu a zakúpení cestovného lístka tento odovzdať inej osobe (výnimka platí ak bol cestovný lístok zakúpený pre inú osobu).

Môže cestovný lístok byť neplatný?

Naša spoločnosť je oprávnená neuznať platnosť poškodeného cestovného lístka a platnosť poškodenej vydanej čipovej karty, ak údaje na lístku resp. na čipovej karte, nie sú dobre čitateľné. Cestujúci je povinný presvedčiť sa pri preberaní cestovného lístka, či mu bol vydaný podľa jeho údajov, najmä či zaplatené cestovné zodpovedá cene vyznačenej na cestovnom lístku - na neskoršiu reklamáciu cestujúceho naša spoločnosť neprihliada. Cestujúci je sám zodpovedný za stratu alebo poškodenie cestovného lístka, naša spoločnosť neposkytuje náhradu za stratené alebo poškodené cestovné lístky, ktoré sú nepoužiteľné. Kontrolu úhrady cestovného má právo vykonávať oprávnený zamestnanec našej spoločnosti - vodič autobusu alebo iná oprávnená osoba – revízor, ktorý sa preukazuje identifikačným preukazom alebo odznakom.

K čomu slúži cestovný lístok počas kontroly a aké sú sankcie?

Ďalšou dôležitou úlohou cestovného lístka je povinnosť cestujúceho preukázať sa platným cestovným lístkom a nárokom na zľavu cestovného na vyzvanie oprávneného pracovníka našej spoločnosti, kedykoľvek počas prepravy a pri vystupovaní z autobusu. Cestujúci, ktorý sa na vyzvanie oprávneného pracovníka našej spoločnosti nepreukáže platným cestovným lístkom alebo nepreukáže nárok na zľavu cestovného, je povinný zaplatiť našej spoločnosti cestovné a sankčnú úhradu za cestovanie bez platného cestovného lístka vo výške 20,-€ na mieste. V prípade dodatočnej úhrady je výška sankčnej úhrady 40,-€. Ak sa nepreukáže cestujúci na výzvu poverenej osoby dokladom o zaplatení dovozného za príručnú batožinu výška sankčnej úhrady je 3,-€.

Aké sú ďalšie sankcie v prípade nezaplatenia?

Ak cestujúci nezaplatí požadované cestovné a sankčnú úhradu oprávnenému zamestnancovi našej spoločnosti priamo vo vozidle, cestujúci je povinný oprávnenému zamestnancovi oznámiť a preukázať svoje osobné údaje, potrebné na vymáhanie cestovného a úhrady. Dokladom na preukázanie osobných údajov je výlučne občiansky preukaz, pas alebo preukaz povolenia k pobytu cudzinca. Ak cestujúci nemôže alebo nechce preukázať svoje osobné údaje, je povinný strpieť potrebné úkony spojené s privolaním polície a zistením jeho totožnosti.