Certifikačná spoločnosť hodnotila kvalitu služieb SAD Žilina - Slovenská autobusová doprava Žilina

Aktuality

Certifikačná spoločnosť hodnotila kvalitu služieb SAD Žilina

14.12.2020 - Žilina, Martin, Čadca

Existujú normy, ktorých účelom je zvýšiť úroveň kvality verejnej dopravy a sústrediť sa na potreby a očakávania zákazníkov. Spoločnosť SAD Žilina už od roku 2006 meria kvalitu poskytovaných služieb v stanovených štandardoch - vo väzbe na prijatú Európsku legislatívu.

V roku 2020 sa spoločnosť SAD Žilina pripravovala pre recertifikáciu integrovaného manažérskeho systému (EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015) a pre certifikáciu splnenia požiadaviek normy ISO 45001:2018.

Certifikácia spoločnosti sa uskutočnila v termíne 20. – 24. novembra 2020. Externí audítori ocenili podrobnosť a komplexnosť ISO dokumentácie, odbornosť, profesionalitu a ústretovosť všetkých preverovaných zamestnancov. Vyslovili uznanie a obdiv nad spoločnou prácou a snahou dosiahnuť spoločný cieľ, ktorým je prosperujúca spoločnosť a spokojný zákazník.

Počas auditu neboli zistené žiadne nezhody, len drobné príležitosti na zlepšenie. Spoločnosti SAD Žilina boli uznané mnohé silné stránky vo všetkých troch auditovaných oblastiach, a preto jej nezávislá certifikačná spoločnosť ELBACERT z Kremnice udelila:

„Dobré výsledky reprezentujú dobrú spoločnosť, a práve spoločnosť SAD Žilina je najväčší a najvyhľadávanejší dopravca v Žilinskom kraji, o čom svedčí aj kvalita poskytovaných služieb. Veď kvalitnú verejnú dopravu zabezpečí len spoločnosť s dostatočným počtom kvalitných dopravných prostriedkov, s kvalifikovanými a odborne vzdelanými zamestnancami, s modernými informačnými systémami, s technológiou a organizáciu procesov budovaných v zmysle uznávaných noriem so záväzkom trvalého zlepšovania.“ uviedla Ing. Katarína Zvolenská, vedúca útvaru kvality a interného auditu spoločnosti SAD Žilina.