Zmena tarify v prímestskej doprave od 1. októbra - Slovenská autobusová doprava Žilina

Aktuality

Zmena tarify v prímestskej doprave od 1. októbra

21.09.2020 - Žilina, Martin, Čadca

Na základe rozhodnutia Žilinského samosprávneho kraja v územnom obvode Žilinského samosprávneho kraja, bude platná od 1. októbra 2020 nová kilometrická tarifa, ktorá bude definovať nové maximálne sadzby základného cestovného, zľavneného cestovného a osobitného cestovného pre vymedzený okruh cestujúcich. Zavedením no­vej kilometrickej tarify budú cestujúci môcť využiť prestupný lístok do 30. minút za zvýhodnené cestovné,  upravia sa tarifné podmienky pre osoby s preukazom ŤZP, ŤZP-S a sprievodcu zdravotne postihnutej osoby, seniori nad 62 rokov budú cestovať za zľavnené cestovné a osoby nad 70 rokov budú môcť jazdiť bez obmedzení kilometrov.

Od 1. októbra 2020 dôjde k zmene tarify prímestskej autobusovej dopravy v Žilinskom kraji, ktorá upraví spôsob výpočtu cestovného a zjednotí poskytované zľavy. Z doterajšieho pásmového systému sa tarifa zmení na kilometrickú, teda po novom bude cestujúci platiť len sumu, ktorú reálne precestuje. Cieľom zmeny tarify je posun k integrácii verejnej osobnej dopravy v Žilinskom kraji a zavedenie spoločných cestovných lístkov, predplatných cestovných lístkov a spoločnej integrovanej tarify. Výraznejšie zľavy budú môcť cestujúci pocítiť práve v prípade úhrady cestovného z dopravnej karty.

Prestupný cestovný lístok do 30 minút za zvýhodnené cestovné

Cestujúci budú môcť od 1. októbra v autobusoch prímestskej dopravy vďaka svojej dopravnej karte využiť prestupný cestovný lístok do 30 minút za zvýhodneného cestovné. Prestupný cestovný lístok získa cestujúci len v prípade úhrady cestovného dopravnou kartou SAD Žilina, ktorá musí byť platná a ktorá musí mať dostatočnú hotovosť na úhradu cestovného.

Z dopravnej karty (DK) je možné zakúpiť jednorázovo maximálne 4 prestupné cestovné lístky s rovnakou nástupnou a výstupnou zastávkou. Cestujúci musí brať na vedomie, že v prestupnom autobuse musí dodržať poradie zakúpenia jednotlivých druhov cestovných lístkov. V prípade nedodržania poradia na prvom a na prestupnom spoji cestujúci nemá nárok na prestupný cestovný lístok. Prestupný lístok nie je možné zakúpiť v hotovosti. Cestujúci zaplatí na prvom spoji dopravnou kartou základnú sadzbu a sadzbu za kilometre, pričom na prestupnom spoji pri platbe tou istou dopravnou kartou už základnú sadzbu cestovného neplatí. Táto filozofia má podnietiť cestujúcich k úhrade cestovného dopravnou kartou, ktorá je nielenže pohodlná, jednoduchá a rýchla, ale v časoch šírenia vírusu COVID-19 predstavuje bezpečný spôsob úhrady cestovného a navyše zjednoduší nástup a výstup cestujúcich, čím sa zrýchli cestovanie. Cestujúci nemusí vodičovi nahlásiť, že prestupuje, nakoľko vybavovacie zariadenie automaticky vypočíta nárok na zvýhodnený prestup do 30 minút od času výstupu. Prestupový lístok nie je možné použiť pri prestupe zo spoja prímestskej dopravy na spoj mestskej dopravy a naopak. Cestujúci môžu na prestupný spoj nastúpiť na ktorejkoľvek nástupnej zastávke, v neobmedzenom počte, pričom musia stihnúť prestup do 30 minút. Čas prestupu 30 minút sa počíta na základe cestovného poriadku, tzn. v prípade meškania nadväzujúceho spoja sa toto meškanie neprenáša do výpočtu prestupného času 30 minút.

Príklad

Cestuje štvorčlenná rodina autobusom SAD Žilina na trase Čadca, AS - Kysucké Nové Mesto, AS - Žilina, AS. Matka zo svojej dopravnej karty chce kúpiť všetkým členom rodiny cestovné lístky. Vodiča (na prvom spoji) požiada o nákup cestovných lístkov v nasledujúcom poradí:

1. Obyčajné cestovné,
2. Občan nad 70 rokov,
3. Dieťa do 6 rokov,
4. Študent.

Rodina prestúpi na zastávke Kysucké Nové Mesto, AS odkiaľ chce ďalej pokračovať prestupným autobusom do Žiliny, AS. Matka nakúpi opäť zo svojej dopravnej karty (ktorá bola použitá na prvom spoji) cestovné lístky v nasledujúcom poradí:

Správne:
 1. Obyčajné cestovné,
 2. Občan nad 70 rokov,
 3. Dieťa do 6 rokov,
 4. Študent.

Nesprávne:
 1. Dieťa do 6 rokov,
 2. Študent,
 3. Obyčajné cestovné,
 4. Občan nad 70 rokov.

V tomto prípade, cestujúci nemajú nárok na prestupný cestovný lístok.

Upozorňujeme cestujúcich, že v prípade nákupu cestovných lístkov z jednej dopravnej karty (na prvom spoji) si musia všetci cestujúci v prestupnom autobuse (na druhom, treťom.. spoji) kúpiť cestovný lístok (t. j. prestupný lístok) z tej istej dopravnej karty, ktorá bola použitá na prvom spoji.

Zhrnutie:

 - Prestupný lístok = maximálne štyri cestovné lístky z dopravnej karty SAD Žilina a s rovnakou nástupnou a výstupnou zastávkou,
 - Prestupný lístok = znížená cena cestovného lístka o základnú sadzbu v prestupnom spoji,
 - Prestupný lístok ≠ cestovný lístok uhradený v hotovosti,
 - Prestup do 30 minút = od výstupu zo spoja prímestskej dopravy po nástup na prestupný spoj prímestskej dopravy podľa platného cestovného poriadku,
 - Prestup do 30 minút = neobmedzený počet prestupných spojov a ktorákoľvek nástupná zastávka.

Druh CL Základné cestovné Zľavené cestovné
Platené v hotovosti - neprestupný Platené z DK „elektronický“ - prestupný Platené v hotovosti - neprestupný Platené z DK „elektronický“ - prestupný
Základná sadzba 0,60 € 0,47 € 0,45 € 0,33 €
Sadzba za tarifný km 0,05 € 0,04 € 0,02 € 0,02 €

 

Na zľavnené cestovné budú mať od 1.10.2020 nárok:

a) deti  od 6. roku veku do dovŕšenia 16. roku veku,
b) žiaci a študenti v dennej forme štúdia do dovŕšenia 26. roku veku,
c) seniori nad 62 rokov - osoby staršie ako 62 rokov, ktoré sa pre uplatnenie nároku na zľavnené cestovné preukazujú platným dokladom totožnosti alebo platným preukazom vydaným dopravcom, ktorý obsahuje jeho fotografiu, meno a priezvisko, dátum narodenia,
d) rodičia na návštevu detí zdravotne postihnutých, ktoré sú umiestnené v školských, sociálnych alebo zdravotníckych  zariadeniach na území Slovenskej republiky.

Na osobitné cestovné budú mať od 1.10.2020 nárok:

Deti do 6 rokov
Rozsah nároku na osobitné cestovné vo výške 0,05 € bez obmedzení kilometrov, budú mať deti do dovŕšenia 6 roku veku. Ak vodič usúdi, že vek prepravovaného dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na osobitné cestovné, nie je možné určiť z jeho fyzického vzhľadu, dieťa sa musí preukázať dopravnou kartou vydanou dopravcom, preukazom dieťaťa na preukázanie veku dieťaťa alebo cestovným pasom dieťaťa atď.

Osoby ŤZP, ŤZP-S a sprievodca zdravotne ťažko postihnutej osoby
Ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP, ŤZP-S a sprievodcovia držiteľa preukazu ŤZP-S sa budú po novom prepravovať vo výške základnej sadzby zľavneného cestovného, a to podľa spôsobu platby: Hotovosť-0,45€ / Dopravná karta–0,33€.

Občania nad 70 rokov
Ďalšou zmenou tarify je, že osobitné cestovné pre skupinu cestujúcich „občania nad 70 rokov“ už nebude obmedzené vzdialenosťou a vždy zaplatia za cestovný lístok 0,35€ bez obmedzenia kilometrov.