Aktuality

SAD Žilina prešla auditom a úspešne rozšírila manažérsky systém riadenia

01.02.2019 - Žilina, Martin, Čadca

Úlohou spoločnosti SAD Žilina v uplynulom roku bolo aj rozšírenie manažérskeho systému kvality o systém environmentálneho manažérstva a o systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Všetko v súlade s požiadavkami noriem – v prvom prípade EN ISO 14001:2015 a v druhom OHSAS 18001:2007. Na splnení požiadaviek spomínaných noriem spoločnosť tvrdo pracovala.

Vrcholový manažment spoločnosti určil a pridelil čiastkové zodpovednosti a právomoci za relevantné roly v oblasti environmentálneho manažérstva a v oblasti manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zodpovedným zamestnancom. Spolu dohliadali na zavedenie, udržiavanie a zlepšovanie integrovaného manažérskeho systému.

Certifikačný audit vykonala spoločnosť ELBACERT z Kremnice. Konal sa 26. a 27. novembra 2018. Okrem splnenia požiadaviek noriem EN ISO 14001:2015 a OHSAS 18001:2007 vykonala aj pravidelný dozorný audit plnenia požiadaviek EN ISO 9001:2015. Externí audítori ocenili odbornosť, profesionalitu aj ústretovosť všetkých preverovaných pracovníkov. Vyslovili uznanie a obdiv nad spoločnou prácou a snahou dosiahnuť spoločný cieľ, ktorým je prosperujúca spoločnosť a spokojný zákazník.

Počas auditu nezistili žiadne nezhody, len drobné príležitosti na zlepšenie. Uznali mnohé silné stránky, a to vo všetkých troch auditovaných oblastiach. SAD Žilina získala Certifikát pre systém environmentálneho manažérstva v súlade s požiadavkami normy EN ISO 14001:2015, ako aj Certifikát pre systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s požiadavkami normy OHSAS 18001:2007. Tiež preukázala plnenie požadovaných kritérií podľa normy EN ISO 9001:2015 pre oblasť organizácie a vykonávania pravidelnej i nepravidelnej autobusovej dopravy.