Aktuality

Minister dopravy ocenil našich zamestnancov za celoživotnú prácu

28.11.2017 - Žilina, Martin, Čadca

Traja naši zamestnanci získali ocenenie ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Titul ministra sa udeľuje za významné zásluhy zamestnancom organizácií v pôsobnosti rezort dopravy.

Každý z takto ocenených zamestnancov prispel významným dielom a poctivou prácou, nezriedka nad rámec pracovných povinností i pracovného času, k úspešným výsledkom svojej spoločnosti a rezortu dopravy. Toto morálne ocenenie získali Emil Šugár st., Ladislav Pončka a Ing. Emília Kubiatková za výsledky svojej celoživotnej práce, ktorá významným spôsobom prispela k rozvoju nielen spoločnosti SAD Žilina, ale aj rezortu dopravy a k pozitívnemu vnímaniu verejnej autobusovej dopravy.

Zaslúžilí zamestnanci

Emil Šugár st.
Po vyučení v ČSAD Žilina pôsobil ako automechanik a vodič nákladnej dopravy. Následne sa od roku 1976 stal vodičom osobnej dopravy. Celý svoj aktívny život pracoval v ČSAD a následne v SAD Žilina. Za obdobie, kedy vykonával prácu vodiča, najazdil viac ako 2 milióny kilometrov bez nehody. Emil Šugár patrí medzi spoľahlivých vodičov, o čom svedčí aj 46 rokov odpracovaných v doprave.

Ladislav Pončka
Po vyučení v roku 1975 nastúpil v našej spoločnosti do zamestnania ako automechanik. Následne pracoval ako vodič nákladnej dopravy a zakotvil v pozícii vodiča osobnej dopravy. Počas vykonávania práce vodiča najazdil viac ako 1 250 000 km bez nehody. Prácu vodiča vykonáva už 42 rokov.

Ing. Emília Kubiatková
Po ukončení Vysokej školy ekonomickej v Bratislave v odbore ekonomika a riadenie výrobných odvetví nastúpila v roku 1978 do dopravného závodu ČSAD Čadca ako technicko-hospodársky pracovník. V rokoch 1979 – 2001 vykonávala funkcie kontrolórky, účtovníčky, vedúcu informačnej sústavy, vedúcu odbornej ekonómky, zástupkyňu riaditeľa pre ekonomiku a služby. Po zlúčení SAD Čadca so SAD Žilina v roku 2002 vykonávala funkcie vedúcej personalistiky a stratégie plánovania, ekonomicko-personálnu námestníčku a od roku 2003 riaditeľku ekonomicko-personálneho odboru.

Emília Kubiatková robila počas svojej práce dôležité rozhodnutia v rámci svojich kompetencií a patrí medzi významných odborníkov v oblasti ekonomiky autobusovej dopravy SR. Vo svojej práci preukazuje trvalé výborné schopnosti, je inovatívna a neustále prichádza s návrhmi na zefektívnenie činnosti a skvalitnenie práce. Práci v doprave v riadiacej činnosti pri poskytovaní služieb sa venuje už 39 rokov.