Aktuality

CESTOVNÝ LÍSTOK JE DÔLEŽITÝ

20.02.2023 - Čadca, Martin, Žilina

Je potrebné si ho vždy bezpečne uchovať a odložiť na vhodné miesto.

Bez ohľadu na to či patríte medzi pravidelných alebo príležitostných cestujúcich, tak na to, aby ste mohli cestovať autobusmi SAD Žilina, si musíte najskôr u vodiča pri nástupe do autobusu zakúpiť cestovný lístok. Je potrebné si však uvedomiť, že cestovný lístok je veľmi dôležitým dokladom potvrdzujúcim, že ste zaplatili za vašu cestu a na základe tohto dokladu je povinnosťou dopravcu zabezpečiť vašu riadnu a bezpečnú dopravu do požadovaného miesta určenia.

Keďže cestovný lístok je potvrdením o uzatvorení zmluvy, a dokladom o zaplatení cestovného, pripomíname vám, že je potrebné, aby ste si tento doklad počas jazdy v autobuse bezpečne uchovali a odložili na vhodné miesto, a v prípade kontroly ho mali k dispozícii na preukázanie. Kontrolu úhrady cestovného má právo vykonávať iba oprávnený zamestnanec našej  spoločnosti, a to vodič autobusu alebo iná oprávnená osoba –revízor, ktorá sa musí preukázať identifikačným preukazom alebo odznakom.

Náležitosti cestovného lístka v papierovej podobe

 • -  obchodné meno dopravcu,
 • -  identifikačné číslo dopravcu a daňové identifikačné číslo,
 • -  druh cestovného lístka,
 • -  čas platnosti cestovného lístka,
 • -  prevádzkový rozsah a suma zaplateného cestovného.

Zakúpenie cestovného lístka je veľmi jednoduché

Do spustenia Integrovaného dopravného systému v Žilinskom kraji bolo možné zakúpiť si iba jednorazové cestovné lístky, avšak teraz si cestujúci, ktorí využívajú integrovanú dopravu, môžu zakúpiť aj časové predplatné cestovné lístky s platnosťou na 30, 90 alebo 365 dní.

Neintegrované cestovné lístky – jednorazové

Možnosti zakúpenia jednorazových cestovných lístkov

Jednorazové cestovné lístky si zakúpite priamo u vodiča ihneď po tom, ako nastúpite do autobusu. Z hľadiska toho, aby sa zabezpečilo plynulé odbavovanie cestujúcich počas nastupovania do autobusu, vám odporúčame v prípade, ak uhrádzate cestovné hotovosťou, pripraviť si vopred presnú čiastku na úhradu cestovného. Predíde sa tak zbytočnému zdržovaniu.

Druhy jednorazových cestovných lístkov

V rámci spoločnosti SAD Žilina sa vydávajú na jednotlivú cestu tri druhy cestovných lístkov- základné, zľavnené a osobitné.

 • Základné cestovné je cestovné uhrádzané akoukoľvek osobou, ktorá má záujem sa prepraviť a zakúpi si cestovný lístok v hotovosti, platobnou kartou alebo prostredníctvom dopravnej karty.
 • Právo na zľavnené a osobitné cestovné vo výške ustanovenej tarifou majú cestujúci v zmysle cenníka cestovného a tarify našej spoločnosti. V prípade cestovného lístka so zľavneným a osobitným cestovným, je stanovené, že sa považuje za platný len v spojení s platným preukazom na zľavnené alebo osobitné cestovné. Právo na zľavnené a osobitné cestovné preukazuje cestujúci vodičovi preukazom, ktorý je na to určený. Preukaz oprávňujúci takéto cestovné musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, fotografiu a pri žiakoch/študentoch aj prolongačnú známku.
 • Bezplatne majú možnosť cestovať deti do šiestich rokov veku.

Spôsoby úhrady cestovného lístka v autobusoch SAD Žilina

Cestujúci majú na úhradu cestovného na výber z viacerých spôsobov, ako môžu zaplatiť za cestovný lístok. Jednou z možností je zakúpenie si cestovného lístka v hotovosti, druhou veľmi využívanou a obľúbenou formou úhrady CL je elektronicky prostredníctvom dopravnej karty, pri ktorej sa odráta cena príslušného lístka zo sumy nabitej na dopravnej karte. Ďalšou možnosťou je úhrada CL bezkontaktnou platobnou kartou a tiež virtuálnou dopravnou kartou, ktorú má cestujúci uloženú vo svojom telefóne. To znamená, že v súčasnej dobre má cestujúci na výber z viacerých spôsobov a je len na vás aký spôsob si zvolíte. Avšak najčastejšie využívaným spôsobom je zakúpenie si cestovného lístka z dopravnej karty SAD Žilina.

Integrované cestovné lístky

Do skupiny integrovaných cestovných lístkov patria nasledovné druhy CL:

1. Predplatné cestovné lístky (PCL) s platnosťou na 30, 90 a 365 dní – si môžu cestujúci zakúpiť:

 • na predajných miestach spoločnosti SAD Žilina, DPMŽ a ZSSK,
 • prostredníctvom e – shopu toho dopravcu, u ktorého bola DK vydaná,
 • v autobusoch SAD Žilina je možný iba opakovaný predaj PCL s rovnakou zónovou platnosťou a rovnakým obdobím platnosti ako požadovaný PCL,
 • vo vlakoch.

2. Jednorazové cestovné lístky pre tarifnú oblasť MESTO Žilina – je možné si zakúpiť buď na predajných miestach DPMŽ alebo ZSSK, v automatoch DPMŽ, a v autobusoch SAD Žilina so začiatkom platnosti od zakúpenia, vo vlakoch ZSSK a DPMŽ označovačoch cestovných lístkov.

3. Turistické cestovné lístky je možné zakúpiť si na predajných miestach spoločnosti SAD Žilina a ZSSK so začiatkom platnosti od zakúpenia, v automatoch DPMŽ a v autobusoch SAD Žilina so začiatkom platnosti od zakúpenia, vo vozidlách DPMŽ v označovačoch CL a vo vlakoch ZSSK.

4. Dovozné cestovné lístky si cestujúci môžu zakúpiť na predajných miestach DPMŽ a ZSSK, v automatoch DPMŽ, v autobusoch SAD Žilina so začiatkom platnosti od zakúpenia, a tiež vo vozidlách DPMŽ a vlakoch ZSSK.

Viete, aké zľavy si môže uplatniť cestujúci pri cestovaní integrovaným územím?

Cestujúci majú možnosť využívať pri cestovaní integrovaným územím okrem základných cestovných lístkov aj zľavnené.

 • Základné cestovné je cestovné, za ktoré sa prepravujú cestujúci, ktorí nemajú nárok na zľavnené alebo bezplatné cestovné.
 • Zľavnené cestovné si môžu uplatniť deti od 6 do 16 rokov veku, žiaci a študenti do 26 rokov veku, seniori a držitelia preukazov ŤZP, ŤZP-S a sprievodcovia ŤZP-S.
 • Bezplatne cestovať majú možnosť deti do šiestich rokov veku.

V súvislosti s tým, že za stratu alebo poškodenie cestovného lístka je zodpovedný sám cestujúci, naša spoločnosť upozorňuje cestujúcu verejnosť, že neposkytuje náhradu za stratené alebo poškodené cestovné lístky, ktoré sú už nepoužiteľné. Preto je potrebné dbať na to, aby ste si vždy riadne a správne skontrolovali a uchovali váš cestovný lístok.

 

Vážení cestujúci, zvýšte pozornosť! Dodržiavajte správny postup pri predĺžení si PCL v autobuse.

Pri predĺžení predplatného cestovného lístka (PCL) v autobuse je potrebné si správne pýtať od vodiča úkon, ktorý požadujete vykonať. Cestujúci musí jednoznačne povedať vodičovi autobusu, že chce PREDĹŽIŤ PLATNOSŤ zakúpeného PCL, nie dobiť kredit, aby zbytočne nedochádzalo k prípadným nedorozumeniam kvôli nesprávne formulovanej požiadavke zo strany cestujúceho. Predĺženie platnosti PCL a dobitie kreditu na dopravnú kartu sú dva rozdielne úkony.