Systém manažérstva kvality

Systém manažérstva kvality

Budovanie systému manažérstva kvality v SAD Žilina a.s.

Spoločnosť Slovenská autobusová doprava Žilina, a. s., v snahe ďalšieho skvalitňovania svojej činnosti sa v roku 2005 rozhodla zaviesť systém manažérstva kvality, t.j. prostriedku, ktorý slúži na zabezpečenie produktov a služieb v požadovanej kvalite tak, aby sa v plnom rozsahu uspokojovali požiadavky zákazníkov.

K tomuto účelu bol dohodnutý zmluvný vzťah medzi Slovenskou autobusovou dopravou Žilina, a. s., a konzultačnou spoločnosťou EUROCONTROL, s.r.o. Bratislava.

V rozmedzí októbra 2005 až mája 2006 boli vytvorené podmienky a realizované požiadavky normy ISO 9001:2000.

Posledným krokom pri zavádzaní systému manažérstva kvality bola jeho samotná certifikácia nezávislou akreditovanou treťou stranou, ELBACERT, a. s., Kremnica, ktorá skúmala, či systém vyhovuje požiadavkám normy ISO 9001:2000.

Získanie certifikátu v mesiaci jún 2006 bol oficiálnym potvrdením, že systém je v spoločnosti Slovenská autobusová doprava Žilina, a. s., vybudovaný, efektívny a funkčný. V treťom roku platnosti certifikátu spoločnosť vykonala komplexnú revíziu platnej dokumentácie, zapracovala do svojej činnosti požiadavky inovovanej normy ISO 9001 : 2008 a v mesiaci október 2009 úspešne obhájila plnenie požiadaviek normy.

Nezávislá akreditačná spoločnosť ELBACERT, a.s. Kremnica každoročne vykonáva dozorný audit, každé 3 roky recertifikačný audit , kedy skúma či spoločnosť spĺňa požiadavky normy ISO 9001.

V roku 2017 naša spoločnosť vykonala komplexnú revíziu platnej dokumentácie, zapracovala do svojej činnosti požiadavky inovovanej normy ISO 9001 : 2015 a v mesiaci október 2017 úspešne obhájila plnenie požiadaviek tejto normy.

V novembri 2020 bola spoločnosť SAD Žilina a.s. certifikovaná nezávislou certifikačnou spoločnosťou ELBACERT, a.s. Kremnica na systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy EN ISO 9001:2015 , na systém environmentálneho manažérstva v súlade s požiadavkami normy EN ISO 14001:2015 a na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s požiadavkami normy ISO 45001:2018.

Certifikát EN ISO 9001:2015

Certifikát EN ISO 14001:2015

Certifikát ISO 45001:2018

Politika IMS

Vrcholový manažment spoločnosti sa zaväzuje splniť a plniť všetky aplikovateľné požiadavky noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018, ktoré tvoria integrovaný manažérsky systém. Politika IMS je deklaráciou, ktorá poskytuje rámec na stanovenie cieľov a zámerov jednotlivých systémov a zabezpečuje neustále zlepšovanie IMS. Vedenie spoločnosti si uvedomuje svoju zodpovednosť a stanovuje politiku IMS :

 • • Autobusovú dopravu vykonávať kvalitne, spoľahlivo a bezpečne. Zameriame sa:
  • - na pravidelné monitorovanie dopravnej činnosti a sledovať dodržiavanie cestovných poriadkov, čistoty autobusov a ústretovosti vodičov a tým zabezpečiť maximálnu spokojnosť cestujúcich,
  • - na trvalú obnovu vozidlového parku zabezpečiť rastúcu úroveň kvality cestovania spoločnosťou SAD ZA a.s..
  • - na neustále plánovane zvyšovanie kvalifikáciu zamestnancov a trvalo preskúmavať odbornosť a pripravenosť vodičov.
 • • Každý zamestnanec spoločnosti sa musí podieľať na kvalite poskytovanej dopravnej služby.
 • • Riadiť sa platnými záväznými požiadavkami zainteresovaných strán.
 • • Sledovaním nových trendov a zavádzaním inovácií do praxe zabezpečiť udržanie líderskej pozície v regióne.
 • • Nakupovať spotrebný a ostatný režijný materiál od autorizovaných dodávateľov.
 • • Zlepšiť komunikáciu s obcami, zákazníkmi a cestujúcimi pravidelným zisťovaním ich spokojnosti.
 • • Orientovať sa na renomované cestovné kancelárie ako poskytovateľov služieb.
 • • Zvyšovať kvalitu klientskych centier a ďalších služieb spojených s komerčným využitím autobusových staníc
 • • Zaväzujeme sa ochraňovať životné prostredie, vrátane prevencie znečisťovania životného prostredia. Zameriame sa:
  • - na šetrenie a zefektívnenie využívania prírodných zdrojov,
  • - na elimináciu nepriaznivých vplyvov činnosti akciovej spoločnosti.
 • • Zaväzujeme sa vykonávať prevenciu zranení a poškodení zdravia cestujúcich a zamestnancov. Zameriame sa:
  • - nakupovať vozový park s ohľadom na znižovanie možného ohrozenia zdravia,
  • - udržiavať dobrý technický stav autobusov plánovanou údržbou
  • - neustále vzdelávať a zvyšovať povedomie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zodpovednosť zamestnancov spoločnosti
  • - poskytovať bezpečné a zdravé pracovné podmienky na prevenciu pracovných úrazov a poškodzovania zdravia
  • - vykonávať a zabezpečovať konzultácie a spoluúčasť pracovníkov na riadení manažérskeho systému BOZP
 • • Neustálym monitorovaním procesov a prijímaním opatrení trvalo zlepšovať IMS s cieľov zlepšovania environmentálneho správania.